Hải Phòng ban hành Chương trình hành động về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.  

Ngày 27/3/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Chương trình hành động số 01/CTr-UBND giai đoạn 2023-2028 thực hiện Kế hoạch số 217-KH/TU ngày 16/01/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy  triển khai Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030

Chương trình hành động ban hành với mục đích: Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các Sở,ban,  ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, đơn vị đối với công tác ngoại giao kinh tế, trong đó cần quán triệt ngoại giao kinh tế là một nhiệm vụ cơ bản, đóng vai trò quan trọng trong xúc tiến, huy động các nguồn lực, đóng góp vào sự phát triển của thành phố, tăng cường năng lực cạnh tranh và hiệu quả của thành phố trong hội nhập kinh tế quốc tế; Cụ thể hóa và triển khai các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 15-CT/TW và Kế hoạch số 217-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của thành phố, tạo bước phát triển mới trong lãnh đạo, thực hiện chỉ đạo về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước.

Năm 2022, rất nhiều các hoạt động ngoại giao kinh tế đã được triển khai tại Hải Phòng, trong ảnh là Chương trình “ Kết nối kinh doanh Hải Phòng-Hà Lan: Xây dựng lĩnh vực logistics thông minh, bền vững và thúc đẩy giao thương” do Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam phối hợp với thành phố Hải Phòng tổ chức vào tháng 11/2022.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các quận, huyện, các  cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp nghiêm túc quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TW, xây dựng, triển khai các kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị và Kế hoạch 217-KH/TU theo phương châm “Tư duy sáng tạo, hành động quyết liệt, ứng phó linh hoạt, hiệu quả, khai thác và tranh thủ mọi cơ hội cho phát triển đất nước và thành phố” với các yêu cầu cụ thể như: Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác ngoại giao kinh tế cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, lấy lợi ích quốc gia dân tộc, hiệu quả, thực chất làm tiêu chí hàng đầu, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; Xác định rõ vai trò của chính quyền các cấp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong triển khai công tác ngoại giao kinh tế. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, phù hợp với từng đối tượng, thành phần, từng cấp, ngành. Chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để triển khai Chỉ thị số 15-CT/TW;Việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW phải bám sát tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện.

Đại sứ quán các nước: Nhật Bản, Israel, doanh nghiệp Hà Lan cùng lãnh đạo Bộ Khoa học công nghệ và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố ấn nút khai mạc Tuần lễ đối mới sáng tạo tại thành phố Hải Phòng-Techfest 2022.

Chương trình hành động gồm các nội dung trọng tâm sau:

1.Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về công tác ngoại giao kinh tế

2. Tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ và tạo thế đan xen lợi ích kinh tế với các đối tác của thành phố.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

4. Tổ chức nghiên cứu, đánh giá, học tập kinh nghiệm, thực hiện xây dựng ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

5. Tăng cường theo dõi, cập nhật kịp thời, hiệu quả thông tin, tình hình kinh tế khu vực và thế giới; nâng cao năng lực dự báo, tham mưu về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển kinh tế của thành phố. 6. Xây dựng hệ thống giải pháp tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, phát huy hơn nữa vai trò của đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân tại các diễn đàn kinh tế đa phương mà thành phố tham gia hoặc là thành viên./.
JOLIE NGUYEN

Viết phản hồi của bạn