Chính sách ưu đãi đầu tư trong khu kinh tế

Chính sách ưu đãi đầu tư trong khu kinh tế

LOẠI THUẾ

THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI

THUẾ SUẤT THÔNG THƯỜNG

GHI CHÚ

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế suất ưu đãi 10% trong vòng 15 năm

20%

Tính từ năm đầu tiên dự án đầu tư mới của doanh nghiệp có doanh thu căn cứ theo Nghị định số 218/2013/ND-CP

- Miễn thuế trong 4 năm

- Giảm 50% trong 9 năm kế tiếp

Tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế từ dự án đầu tư, căn cứ theo Nghị định số 218/2013/ND-CP

Thuế thu nhập cá nhân

Giảm 50% cho mỗi cá nhân làm việc trực tiếp tại khu kinh tế.

Căn cứ theo Thông tư số 128/2014/TT-BTC

Thuế xuất nhập khẩu

Đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: - Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài. - Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan

Căn cứ theo Nghị định số 134/2016/ND-CP

Thuế giá trị gia tăng

- Hàng hóa và dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau không phải chịu thuế giá trị gia tăng

- Hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng trong khu phi thuế quan sẽ được áp dụng mức thuế giá trị gia tăng 0%.

Căn cứ theo Nghị định số 209/2013/ND-CP

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt:

- Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu vực phi thuế quan.

- Hàng hóa từ nội địa bán vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan.

- Hàng hóa được mua bán giữa các khu phi thuế quan với nhau, trừ xe ô tô chở người dưới 24 chỗ.

Theo quy định tại Nghị định số 26/2009/NĐ-CP và Nghị định số 113/2011/NĐ - CP

Tiền thuê đất và mặt nước

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê:

- Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Dự án sử dụng đất xây dựng nhà ở cho công nhân của các khu công nghiệp.

- Đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp.

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản:

- 11 năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- 15 năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ theo Nghị định số 46/2014/ND-CP

Hppc.gov.vn

Viết phản hồi của bạn