6 nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng trong năm 2024

Ngày 25/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng (Liên hiệp Hữu nghị Hải Phòng) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Liên hiệp Hữu nghị Hải Phòng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, gồm: Tập trung triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân tại chỗ hướng vào thế hệ trẻ, tạo điểm nhấn trong công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn.

Tăng cường phối hợp với Sở Ngoại vụ, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động, tranh thủ các nguồn lực của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế.

Tiếp tục thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân tại thành phố Hải Phòng”.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền trên website của Liên hiệp Hải Phòng, đổi mới, hiện đại hóa, đa dạng hóa nội dung, hình thức, ngôn ngữ các thể hiện theo hướng dễ đọc, dễ hiểu, dễ thu hút, dễ lan tỏa trên không gian mạng; tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài.

Phối hợp với Hội Liên lạc Việt kiều thành phố Hải Phòng trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Triển khai kế hoạch, lộ trình thành lập Trung tâm hợp tác đối ngoại nhân dân, tham mưu các cơ chế vận hành hiệu quả, tạo điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực.

Tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 được biểu dương, khen thưởng.

thoidai.com.vn